Regulamin programu lojalnościowego „JKCOIN”

 jkcoin logo new

Niniejszy Regulamin określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego pod nazwą: „JKCOIN”
oraz warunki uczestnictwa w tym programie, a w szczególności prawa i obowiązki uczestniczących w nim osób.

 

Rozdział I

Słownik użytych pojęć

Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Programu, tj. firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 2. Emitent – firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego spełniająca warunki określone w Rozdziale III, osoba prawna lub jednostka, organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 4. Program TokenBack – program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą „JKCOIN”, umożliwiający Uczestnikom gromadzenie punktów lojalnościowych JKCOIN w ramach sprzedaży premiowej usług informatycznych Organizatora, wymienianych na Nagrody.
 5. Token JKCOIN – oznacza cyfrowy token, pod nazwą JKCOIN a to jest znak legitymacyjny w rozumieniu art. 92115 Kodeksu cywilnego do umowy Programu Lojalnościowego TokenBack wystawiony przez Organizatora, wykreowany w standardzie ERC-20 w środowisku blockchaina Ethereum. Token oznacza punkt lojalnościowy przyznawany w Programie. Token nie zapewnia posiadaczom tokenu udziałów w platformie firmy lub innym aktywach.
 6. Oficjalny adres kontraktu JKCOIN – punkt lojalnościowy JKCOIN występuje na blockchainie Ethereum pod spersonalizowanym oficjalnym adresem kontraktu. Adres kontraktu to: 0xdf85afd8a99c5d54987bb7fbd37ba9e1aedd942c.
 7. Nagrody – przedmioty materialne lub usługi opisane na dedykowanej stronie internetowej projektu: www.jkcoin.pl oraz na stronach: JacekKolodziejczak.com i openartstudio.pl. Nagrody możliwe są do uzyskania przez Uczestnika w zamian za punkty lojalnościowe JKCOIN zgromadzone w Programie. Pozyskane w ten sposób Nagrody nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na gotówkę.
 8. Vouchery OpenArt Studio - Bony Zniżkowe do wykorzystania jedynie w firmie Organizatora OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak.
 9. Program Afiliacyjny OpenArt Studio - nagradzanie za polecanie usług firmy Organizatora OpenArt Studio. Program Afiliacyjny OpenArt Studio jest częścią Programu TokenBack.
 10. Konto Uczestnika – utworzone przez Uczestnika na platformie Ethereum konto z przyznanym adresem, na którym można przechowywać tokeny jako punkty lojalnościowe JKCOIN. Konto Uczestnika powinno zostać utworzone zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy Ethereum, dostępnymi pod adresem: https://ethereum.org/.
 11. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.jkcoin.pl/
 12. Relacje z Holderami – oficjalny kanał komunikacji - strona https://jkcoin.pl/relacje-z-Holderami szczególnie poświęcona komunikacji między Jackiem Kołodziejczakiem a posiadaczami punktów JKCOIN zwanymi potocznie "Holderami". W dziale komunikaty można znaleźć ważne oświadczenia i informacje dotyczące Programu. Aby być na bieżąco zaleca się cykliczne śledzenie tej strony i komunikatów.
 13. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej Organizatora, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. Celem głównym Programu lojalnościowego „JKCOIN” jest promocja usług świadczonych przez firmę Organizatora OpenArt Studio oraz promocję osoby Jacka Kołodziejczaka.
 2. Program prowadzony jest na terenie całej Polski.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 11 września 2018 roku i trwa do jego odwołania.
 4. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć lub zawiesić Program, o czym poinformuje poprzez Stronę Internetową.
 5. Termin zakończenia lub zawieszenia Programu zostanie podany z wyprzedzeniem 30 dni w oficjalnym kanale komunikacji czyli na Stronie internetowej organizatora w Relacjach z Holderami.
 6. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz katalog z aktualną ofertą Nagród (https://jkcoin.pl/sklep).
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

 

Rozdział III

Uczestnicy Programu i warunki udziału

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. Program skierowany jest do osób pełnoletnich i niepełnoletnich, które w okresie trwania Programu spełniają łącznie następujące warunki:
  1. Utworzyli Konto Uczestnika na platformie Ethereum.
  2. W przypadku osób niepełnoletnich, posiadają zgodę prawnego opiekuna do udziału w Programie.
  3. Zaakceptowali regulamin.
  4. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu.
  5. Otrzymali Punkty lojalnościowe JKCOIN.
 3. Uczestnik przystępuje do Programu poprzez utworzenie Konta Uczestnika za pośrednictwem platformy Ethereum, dostępnej pod adresem: https://ethereum.org
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia punktów lojalnościowych oraz ich wymiany na Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego założenia Konta Uczestnika, za utrudnienia w funkcjonowaniu platformy Ethereum oraz za utratę przez Uczestnika danych do logowania na platformie Ethereum.
 6. W przypadku utraty przez Uczestnika danych do logowania do Konta Uczestnika, Organizator nie ma możliwości odtworzenia tych danych. Gdy wystąpi taka sytuacja, Uczestnik traci zgromadzone na swoim koncie tokeny, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z punktów, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu.

 

Rozdział IV

Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym JKCOIN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzach zamieszczonych na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl, jacekkolodziejczak.com przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO), zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 5. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział. Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa - to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych punktów lojalnościowych i żądania Uczestników ich wymiany na Nagrody.
 6. Dane Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Dane Uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wypełnić Formularz, zawierający poprawne dane osobowe Uczestnika i przesłać go do Organizatora na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. O wszelkich zmianach danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń cywilnoprawnych.
 11. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

Rozdział V

Gromadzenie i wymiana punktów lojalnościowych JKCOIN

 1. Uczestnik Programu ma możliwość gromadzenia punktów lojalnościowych – „JKCOIN”, które może wymienić na Nagrody wyszczególnione w Katalogu Nagród na stronie: https://jkcoin.pl/sklep
 2. Organizator, będący jednocześnie Emitentem przydziela punkty lojalnościowe w głównej mierze w ramach sprzedaży premiowej swoich usług informatycznych. W ramach promocji i marketingu internetowego Organizator zastrzega sobie możliwość rozdysponowania punktów lojalnościowych w ramach innych akcji marketingowych, związanych z profilem działalności Organizatora.
 3. Wysokość przyznanego TokenBacku (punktów lojalnościowych) wynosi 10% od kwoty, za która Organizator świadczy na rzecz Uczestnika usługi. Kwota bonusu liczona jest do dwóch miejsc po przecinku do dołu. Kurs wymiany TokenBack jest stały i wynosi 10 punktów JKCOIN za każdy 1 PLN zwrotu.
 4. Punkty przyznawane są po wykonaniu przez Uczestnika aktywności wskazanych na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl oraz jacekkolodziejczak.com lub przez akcje promocyjne typu Giveway, Airdrop, TokenBack itp.
 5. Uczestnik zbiera punkty na swoim Koncie Uczestnika poza Stroną Internetową jkcoin.pl.
  Ilość punktów widoczna na stronie Stronie Internetowej jkcoin.pl na koncie Uczestnika jest wyłącznie informacyjna i stanowi roszczenie do:
  1. otrzymania tokenów JKCOIN na własny portfel elektroniczny na giełdzie Kanga.Exchange lub w aplikacji Sapiency.io 
  2. bezpośredniej wymiany na nagrody, które są dostępne na stronie https://jkcoin.pl/sklep
           Roszczenie to wygasa po 5 latach od otrzymania punktów w ramach programu Tokenback.
 1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymieniane na Nagrody przez okres trwania Programu.
 2. Organizator zastrzega brak możliwości zwrotu Nagrody, którą Uczestnik wybrał za zgromadzone Punkty.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przesłania Nagrody jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika w ciągu 72 h od dnia ich przyznania.
 5. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie u Organizatora na gotówkę lub PLN wypłacane na konto bankowe.
 6. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody wyszczególnione w Katalogu Nagród na stronie: https://jkcoin.pl/sklep
 7. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określnych Nagród, wyszczególnione są na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl oraz jacekkolodziejczak.com i mogą być zmienne w czasie.
 8. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danej Nagrody na rynku, istotna zmiana terminów realizacji. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora Nagród oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
 9. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć) % wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.
 10. W przypadku jeśli Uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka, organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy odbiorze Nagrody zobowiązany jest zaznaczyć w formularzu zakupu, checkbox że jest przedsiębiorcącą co oznacza, iż przyjmuje do wiadomości, że odebranie Nagrody w Programie stanowi dla niego przychód w wysokości wartości otrzymanej Nagrody.
 11. W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi Urząd Skarbowy właściwy dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania.
 12. Punkty JKCOIN Uczestników, którzy wymienili je na nagrody są "spalane" tj. niszczone i pomniejszają ogólną ilość JKCOIN-ów, których początkowo było 21 mln sztuk. Liczbę "spalonych" punktów JKCOIN można na bieżąco monitorować na poniższej stronie: JKCOIN - ENS: Burn Address.
 13. Voucher OpenArt Studio uzyskany jako Nagroda w Programie jest nieograniczony czasowo do wykorzystania jedynie w firmie Organizatora OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora tj. firmy OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak Voucher OpenArt Studio staje się nieważny. Niewykorzystane środki z Vouchera OpenArt Studio nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń nabywcy Vouchera OpenArt Studio względem Organizatora.
 14. Zasady Programu Afiliacyjnego OpenArt Studio są następujące: ilość otrzymanych Punktów lojalnościowych w zamian za polecanie usług Organizatora OpenArt Studio nie zależy od kwoty sprzedaży jaką wygeneruje Afiliant a od przekroczenia ustalonych progów sprzedaży po osiągnięciu których Afiliant otrzyma określoną pulę punktów JKCOIN. Progi sprzedaży są wielokrotnością 1000zł i za osiągnięcie każdego progu Afiliant otrzyma 1000 punktów JKCOIN. Progi sprzedaży oraz ilość przyznawanych punktów JKCOIN prezentują się następująco:
  1. Pierwszy próg sprzedaży wynosi 1000zł i po jego osiągnięciu Afiliant otrzyma 1000 punktów JKCOIN.
  2. Drugi próg sprzedaży wynosi 2000zł i po jego osiągnięciu Afiliant otrzyma kolejne 1000 punktów JKCOIN.
  3. Trzeci próg sprzedaży wynosi 3000zł i po jego osiągnięciu Afiliant otrzyma kolejne 1000 punktów JKCOIN.
  4. I tak dalej.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Holderami: https://jkcoin.pl/relacje-z-holderami
 2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć uczestnictwo Uczestnika w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze zakończenie Programu.
 3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Holderami: https://jkcoin.pl/relacje-z-holderami
 4. W przypadku śmierci Organizatora Program zostaje zakończony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody Uczestników będących posiadaczami punktów lojalnościowych JKCOIN, którzy nie będą już mogli wymienić punktów na Nagrody i usługi a także zrealizować uzyskanych Nagród w przypadku Voucherów OpenArt Studio lub innych.
 5. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody powinni wymienić punkty na Nagrody zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika ulegają unieważnieniu.
 6. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji przez sąd arbitrażowy działający przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2018 r. z późniejszymi zmianami.


Gniezno, 3 marca 2022  Wersja 3.0